స్వాగతం .....

"మానవతకు హారతి పట్టే మంచి మనుషులందరికీ స్వాగతం..."

Thursday, 31 July 2014

కె.కె.//చాకిరేవు-02//

"ఏరా అబ్బాయ్, పాటలు ఇంటన్నావా? మేడమీద సీకట్లో సైలెంటుగా కూకుంటే సిగిరెట్టు కాలుస్తున్నావేమో అనుకున్నాను. ఇంకా ఆ లెవెలికి ఎదగలేదన్నమాట. అయితే మంచిదే." అన్నాడు బాబాయ్ తాపీగా దగ్గరకొస్తూ...
"ఎప్పుడు చూసినా నామీద డిటిక్టివ్ పనులు తప్ప, వేరే పనిలేదా బాబాయ్ నీకు?" అన్నాడు అబ్బాయ్ చెవిలో ఇయర్ ఫోన్స్ తీసేస్తూ...
"మరి తప్పుద్దేంటి, అన్నయ్య నామీద నమ్మకంతో నిన్ను నాకాడ ఒగ్గీసాడు. అయినా ఒక మడిసికి సరైన టైము ఇదే... బాగుపాడ్డానికైనా, సెడిపోడానికైనా..." అన్నాడు బాబాయ్.
"నువ్వు చెప్తేగాని తెలుసుకోలేని పరిస్థితిలో నేను లేనుగానీ, ఏంటి ఇలా వచ్చావ్?" అన్నాడు అబ్బాయ్.
"పిన్ని వన్నానికి రమ్మంది. నువ్వు దొరబాబువి కదా... ఆడ్ని, ఈడ్ని పంపకూడదంట. అందుకని నన్నే పిలుసుకి రమ్మంది. అమ్మగారి ఆడ్రయ్యేక తప్పుద్దా... అందుకే నువ్వు ఎగస్పార్టీవోడివే అయినా నువ్వొస్తేనేగానీ నాకు కూడెట్టదు కాబట్టి, సచ్చినట్టు వచ్చాను." అన్నాడు బాబాయ్.
"అవునుగానీ ఎప్పుడు చూసినా ఈ నిక్కర్లేసుకుని తిరుగుతావ్, మంచి బట్టలు కొనుక్కోవచ్చుగా? ఇంత సంపాదించావ్. ఏం చేసుకుంటావ్ ఇదంతా. ఇద్దరు ఆడపిల్లలు తప్ప ఎవరూ లేరు కదా. నిన్ను ఈ నిక్కర్లో చూస్తుంటే పొద్దున్నే చెంబు తీసుకెళ్లేవాడు గుర్తొస్తాడు నాకు." అన్నాడు అబ్బాయ్.
"ఓసోస్ మరీ అంత కలరిచ్చీక, పొట్టి,పొట్టి నిక్కర్లేసుకొని ఆడ,మగా తేడాలేకుండా మీరు బస్సులు,రైళ్లు, ఇమానాలు ఎక్కేస్తే లేదుగానీ... నేను నా ఇంట్లో ఏసుకుంటే తప్పొచ్చిందా? మీరేసుకుంటే పేసనూ, నేనేసుకుంటే మోసనా? అయినా నేను బయటికెళ్లేటప్పుడు పంచి కట్టుకొనే ఎల్తాను. మా అయ్య నాకు అలా సెప్పేడు మరీ." అన్నాడు బాబాయ్.
"సరేలే నీతో ఈ సోది తేలేది కాదుగానీ పద భోజనం చేద్దాం" అని కదిలాడు అబ్బాయ్.
భోజనంచేసి చెయ్యి కడుగుతుంటే అబ్బాయ్ చేతికున్న ఉంగరాన్ని చూసాడు బాబాయ్.
"ఏట్రా అబ్బాయ్, ఈ ఉంగరాలు... ఇంతకుముందెప్పుడూ సూల్లేదు. పచ్చ, నీలం, ముత్యం అబ్బో... ఇయ్యన్నీ ఎందుకు పెట్టావురా?" అన్నాడు బాబాయ్.
"మొన్నొక జోతిష్యుడి దగ్గరకెళ్లాను, ఇప్పుడు నాకు చాలా బాడ్ పీరియడ్ నడుస్తోందంట. ఈ ఎమరాల్డ్ పెట్టుకుంటే పరీక్షల్లో ఫస్ట్ క్లాస్ ఖాయం అని చెప్పాడు. నీలంతో మంచి ఉద్యోగం వస్తుందని చెప్పాడు. రానున్న 5 ఇయర్స్ నేను పట్టిందల్లా బంగారమని చెప్పాడు." అన్నాడు అబ్బాయ్.
"పైగా మంచి అమ్మాయితో ప్రేమలో పడతాననికూడా చెప్పాడు, దానికి ఈ ముత్యం పెట్టుకోమన్నాడు. అది విన్న దగ్గర్నించి అన్నీ ప్రేమపాటలే వింటున్నాను. ఇంకా గిటార్ ప్రక్టీస్ చెయ్యాలని అనుకుంటున్నాను. గాలిలో తేలిపోతున్నట్టుగా ఉంది బాబాయ్" అన్నాడు కళ్లుమూసి తన్మయంగా...
"నువ్వుకూడా రేపు పంచె కట్టుకుని నాతో వస్తే, నిన్నుకూడా తీసుకెళ్తాను. అప్పుడు నీ గేలానికి ఈ పిత్తపరిగిలు కాకుండా పులస పడే మార్గం చెపుతాడు. ఏమంటావ్?" అన్నాడు అబ్బాయ్.
"నాకు గేలం ఎలగెయ్యాలో, ఏటి పట్టుకోవాలో తెలుసుగానీ... ఇంతకీ ఎంత ముట్టజెప్పావో, కూతంత సెప్పు" అన్నాడు బాబాయ్.
"ఆయన కన్సల్టింగ్ ఫీస్ తీసుకోడు, అంతా ఫ్రీ సర్వీసు. జనాల్ని ఉద్దరించడానికి పుట్టిన మహానుభావుడు. అన్నీ జరిగిన తత్వాత,ఆయనకి ఒక మంచి సన్మానం చెయ్యాలి, ఒక బంగారు కడియం తొడగాలి అని నేను అనుకుంటున్నాను." అన్నాడు అబ్బాయ్.
"కాకపోతే ఈ రాళ్లు చాలా కాస్టులీ, వాటికోసం 50,116లు తీసుకున్నాడు. అవికూడా ఎవరికో ఇవ్వాలట." అన్నాడు అబ్బాయ్.
"అదేకదా, ఫ్రీ ఏట్రా బాబూ అని నా బుర్ర బద్దలు కొట్టుకుంటన్నాను. 50యేలు లాగేడన్న మాట. అవునొరేయ్ అబ్బాయ్, ఆడికి ఈ రాళ్లు,రప్పలు గురించి ఇంతబాగా తెలుసుగాదా, మరి ఏదో ఒక రాయెట్టుకుని ఆడే సినీమా యాట్రో, చీప్ మినిష్ట్రో అయిపోవొచ్చుగదా ఎందుకు అవలేదంటావ్?" అన్నాడు బాబాయ్ తాపీగా
"వారు అవతార పురుషులు, వాళ్లకి తుచ్చమైన పదవులమీద మోజు ఉండదు" అన్నాడు అబ్బాయ్ ఆవేశంగా
"ఓహో, మరి ఇల్లు,కారు గట్రా ఏమైనా ఉన్నాయా, మీ అవతార పురుసుడికి?" అడిగాడు బాబాయ్.
"ఓ యెస్, ఆయనకి కారుంది,హోండా సిటీ. ఒక ఫ్లాట్ తీసుకున్నాడు,మొత్తం ఏ.సీ. నాలాంటి వాళ్లకి జ్యోతిష్యం చెప్పడానికి. అంతేకాదు, ఎప్పుడూ ఫ్లైటులోనే వెళ్తూ ఉంటాడు ప్రసంగాలు ఇవ్వడానికి. పెద్ద,పెద్ద వాళ్లంతా ఆయనకోసం అపాయింటుమెంట్ తీసుకుంటారు. నేనుకూడా చాలా ఇనుఫులెన్స్ వాడి ఆయన్ని కలిసాను." అన్నాడు గొప్పగా అబ్బాయ్.
"మరి ఆయనగారికి తుచ్చమైన ఏటిమీద మోజులేనప్పుడు, కార్లు,ఏ.సీలు ఎందుకురా?" అన్నడు బాబాయ్.
"మరి ఇంత ఎండలున్నప్పుడు, ఏ.సీ... ఎక్కడికైనా వెళ్లాలంటే కారు వద్దేంటి?" అన్నాడు అబ్బాయ్.
"అయ్యన్నీ ఎక్కడ్నించి ఒచ్చేయి? నీలాంటి సన్నాసికి ఎదవ కబుర్లు జెప్పి డబ్బులు గుంజి సంపాయించేడు. ఆడికి సుఖాలు గావాలి. అసలు మీలాటి కుర్రకారు... చెయ్యాల్సిన పనొగ్గీసి, పనికిమాలిన తిరుగుళ్లు తిరిగి... సివరాకరికి ఉంగరాలు,బొంగరాలు అని తిరగడం వల్లే ఇలాటి ఎదవలు బతికేస్తన్నారు." అన్నాడు బాబాయ్. అబ్బాయికి చిరాకేసింది.
"అసలు నీకేం తెలుసు ఆయన గురించి, ఆయన ఎంత గొప్పవాడో తెలుసా?" అన్నాడు అబ్బాయ్.
"ఆడిగురించి తెలుసుకోవడానికి పెద్ద డిగ్రీలు సదవాలేట్రా. ఆడో ఎదవ, జనాల ఈక్ పాయింట్ మీద కొట్టి డబ్బులు సంపాయించడం ఆడి వృత్తి. ఇది కలికాలం రా అబ్బాయ్. ఇప్పుడు దేవుడు వేరేగా ఎక్కడోలేడు, నీలోని,నాలోని ఉన్నాడు. ఆడికిచ్చిన డబ్బుల్తో పదిమందికి అన్నమెట్టుంటే నువ్వే ఆళ్లకి దేవుడివి. సేతగానోడే, జాతకాలు అని పరిగెట్టీది." అన్నాడు బాబాయ్.
"అంటే, జాతకాలే లేవంటావా. నవగ్రహాలు, అష్ట దిక్కులు ఇవేమీ లేవంటావా?" అన్నాడు అబ్బాయ్.
"గ్రహాలు 9లేవు, ఎనిమిదే ఉన్నయి. ప్లూటో గెహం కాదని ఆమద్య పేపర్లో వచ్చింది సూల్లేదేట్రా. అయ్యన్నీ ఎప్పుడికీ మారవని ఈల్లంతా పిక్సు అయిపోయాక, అయ్యికూడా మారిపోతున్నా ఈళ్ల బుద్దులు మాత్రం మారలేదు. గెహసారం, గోసారం అని ఎదవ కబుర్లు సెప్పి డబ్బులు సంపాదిస్తన్నారు. ఆల్లకీ తెలుసు, అన్నీ బాగున్నోడు ఆల్లకాడకి రాడని. అందుకే ఒచ్చినోల్లందరికీ నీకు అది బాగోలేదు, ఇది బాగోలేదు అని సెప్తారు. ఓ ఎదవ సామీజి ఆడోల్లతోటి ఈడియోలు దిగాడు. ఇంకోడి ఇంట్లో కోట్లు దొరికేయి, ఒకడు బట్టలేసుకోకుండా కుక్కల్ల వరసలు మర్సిపోయి బతమన్నాడు, ఒకడు నల్లమందు కలిపి పెసాదం పంచుతున్నాడు... ఇలాగ ఎన్నిసార్లు పేపరోల్లు సెప్పినా, టీవీల్లో సూపించినా ఈ పిచ్చి మాత్రం తగ్గట్లేదు. అందుకే నూటపాతిక్కోట్లు జనమున్నా ఈ దేశంలో, 11 మంది ఫుట్టుబాలు ఆడివోల్లు దొరకడంలేదు, పెపంచంలో ఉన్న 100 బెష్టు కంపెనీల్లో ఒక్కటీలేదు, ఒక ఆస్కారు బగుమానం లేదు. సదువులేనోల్లు, అడుక్కుతినీవోల్లు ఇంటికిద్దరేసి, పక్కోడ్ని,అమ్మబాబుల్ని పీక్కు తినేవోల్లు ఈదికి ముగ్గురేసి ఉన్నారు."
"మా నాన్న సెప్పీవోడు, రాములోరు రావనాసురుడ్ని సంపీసాక, మిగిలిన రాక్షస నాకొడుకులందరూ మరి మా పరిస్థితేటి అని అడిగితే... బారద్దేశంలో బాబాజీలై పుట్టండ్రా అని వరమిచ్చాడు. ఆల్లు అలాగేనా రామా,కిష్నా అని బతుకుతారని... కానీ ఆల్ల బుద్దులు మారలేదురా." అన్నాడు బాబాయ్.
అబ్బాయికి ముచ్చెమటలు పోసేసాయి.
"పతోడు అడ్డదార్లో, ఆసనం ఎక్కీడానికే సూస్తున్నారుగానీ... ఉంగరమెడితేనే కింగైపోతే, ఇన్ని బళ్లెందుకు, కాలేజీలెందుకు, ఉద్యోగాలెందుకు?
"గాంధిజి ఏ ఉంగరమెడితే జాతిపిత అయ్యాడు? అల్లూరి ఎన్ని ఉంగరాలెట్టి తెల్లోడ్ని పరిగెత్తించాడు?"
"కాబట్టి అబ్బాయ్, మీ అమ్మనాన్న బొమ్మున్న ఒక లాకెట్టు మెల్లో ఏసుకో... బుర్రెట్టి సదువూ... మాంచి ఉద్యోగం సంపాయించు... అమ్మాయేటి ఆల్ల అమ్మా,బాబు కూడా నీ ఎనకాలొస్తారు. అప్పుడు నీ జాతకం ఆడు,ఈడు కాదు... నేనే సెప్తాను. కింగేటెహె... ఆల్లమ్మ మొగుడైపోతావ్. అంటే సక్కరవర్తి అన్నమాట." అన్నాడు బాబాయ్.
అంతే అబ్బాయి మబ్బు విడిపోయింది. ఉంగరాలని డ్రెస్సింగ్ టేబుల్ డెస్కులో పడేసి స్టడీ రూములో కెళ్లిపోయాడు.

కె.కె.//చాకిరేవు-03//

"ఏరా అబ్బాయ్, ఏటి కత... మాంచి స్పీడుమీద ఉన్నావ్? ఏటో తెగ రాసేస్తున్నావ్?" అన్నాడు బాబాయ్ స్టడీ రూములోకి అడుగుపెడుతూ...
"ఏం లేదు బాబాయ్, చచ్చిపోతున్న తెలుగుని ఎలా బతికించాలా అని మా ఫెండ్సు మొత్తం నిన్న డిస్కస్ చేసాం. దానిగురించే ఏం చేద్దామా... అని ప్లానింగ్ చేస్తున్నాను." అన్నాడు అబ్బాయ్ పుస్తకాన్ని పక్కన పెడుతూ...
"ఏటి తెలుగు సచ్చిపోతుందా? ఆ తెలుగుని బతికిస్తారా? అబ్బో... పెద్ద ఫోగ్రామే..." అన్నాడు బాబాయ్.
"వెటకారాలెందుగ్గానీ, ఇంతకీ విషయం చెప్పు." అన్నాడు అబ్బాయ్.
"నాదెగ్గిర ఏటుంటాయిరా అబ్బాయ్ ఇసేసాలు. నీ దగ్గిరున్న ఇవరాలే... నేను తెలుసుకునే, తలుసుకునే ఇసేసాలు." అన్నాడు బాబాయ్ నింపాదిగా...
"అవే నన్ను మింగేసే పిశాచాలు." మనసులో అనుకున్నాడు అబ్బాయ్.
"అసలు ఇంతకీ మీకొచ్చిన అబ్జెక్సను ఏటి? తెలుగు సచ్చిపోతుంది అని ఎలా డిసైడింగు సేసారు? ఆ ఇవరాలు కూతంత ఇడమర్సి సెప్పు. నాకూ జెనరల్ నాలెజ్జి కావాలి గదా" అన్నాడు బాబాయ్.
"నీకెప్పుడూ పక్కోడి విషయాలేగా కావల్సింది. ముఖ్యంగా నా పని చెడగొట్టడం నీ పని" అన్నాడు అబ్బాయ్ చిరాగ్గా... మళ్లీ తనే మొదలెడుతూ...

"మూడేళ్ల పిల్లల్నించి కాన్వెంట్ లో పడేసి, తెలుగు మాట్లాడితే కొడతాం అని భయపెడుతున్నారు. అన్నీ టెక్నికల్ స్టడీసు ఇంగ్లీష్ లోనే నేర్పిస్తున్నారు. టీ.వీ. యాంకరింగ్ ఆ వెధవ ఇంగ్లీషులోనే, ఆఫీసుల బయట నోటీసులు, నింపాలనుకున్న ప్రతీ అప్లికేషనూ ఇంగ్లీషులోనే, డాక్టర్ రాసే ప్రిస్క్రిప్షను, చివరికి పలకరింపులుకూడా ఇంగ్లీషులోనే, ఇద్దరూ తెలుగువాళ్లే అయినా వచ్చీ,రాని ఇంగ్లీషులో మాట్లాడతారే తప్ప తెలుగు వాడరే... మరి ఇది తెలుగు చచ్చిపోవడం కాదా?" అని ఆవేశంగా ప్రశ్నించాడు అబ్బాయ్.

"ఓహో... ఈటన్నిటి వల్ల తెలుగు సచ్చిపోతుందన్నమాట, మరి బతికించాలంటే ఏటి సేస్తే బాగుంటాదో... అది కూడా ఏమైనా ప్లానింగు సేసేరా? లేదా?" అన్నాడు బాబాయ్.

"అదే ప్లానింగ్ చేస్తున్నాను. ఇప్పటికే చాలా పాయింట్లు నోట్ చేసి పెట్టాను.
1) చదువులు తెలుగులోనే కొనసాగాలి. అవి ఎంత పెద్ద చదువులైనా సరే...
2) ఇంగ్లీషు న్యూస్ పేపర్లు, ఇంగ్లీషు చానెల్స్ బంద్ చెయ్యాలి. తెలుగువి మాత్రమే చాలు.
3) టీ.వీ.ప్రోగ్రాముల్లో తెలుగు మాత్రమే మాట్లాడాలి.
4) ప్రతీ నోటీసు తెలుగులోనే డిస్-ప్లే చెయ్యాలి.
5) డాక్టర్ల ప్రిస్క్రిప్షన్ తెలుగులోనే రాయాలి.
6) ప్రతీ అప్లికేషన్ తెలుగులోనే ఉండాలి.
7) ముఖ్యంగా ప్రతీవాడు తెలుగులోనే మాట్లాడాలని ఒక చట్టం తేవాలి.
ఇలాంటివి చాలా ఉన్నాయి. బాబాయ్, ఇలాగ కనక చేసామంటే తెలుగు వెలిగిపోదా మన రాష్ట్రమంతా..." అన్నాడు అబ్బాయ్.
"తెలుగు వెలిగిపోద్ది, రాష్ట్రం తగలడిపోద్ది" అన్నాడు బాబాయ్.
"అదేంటి బాబాయ్, అంత మాటనేసావ్" అన్నాడు ఆశ్చర్యంగా అబ్బాయ్.

"మరింకేట్రా అబ్బాయ్, నా సిన్నప్పుడు ఎవడూ ఊరు దాటేవోడు కాదు. పదో క్లాసు సదివితే... ఆడేదో కలెట్రు అయిపోయినట్టు ఆలమ్మ,బాబూ సంకలు గుద్దీసుకునేవోరు. మరిప్పుడో... ఊర్లేటి, రాష్టాలు కూడా దాటేస్తున్నారు. కొందరైతే దేశాలే దాటెల్లిపోతున్నారు. అప్పుడు ఒక్కడు సంపాయిత్తే, పది మంది తినీవోరు. ఇప్పుడు ఇద్దరు నాలుగు సేతుల్తో సంపాయిత్తే నలుగురు తిండి కష్టంగా గడుస్తుంది. మరింకో దేశమెల్లాక నీ గొడవేటో, ఆడికి... ఆడి బాదేటో నీకు తెలవొద్దేట్రా. వండినదానికి ఇచ్చే డబ్బులుకన్నా, ఆడు ఒడ్డించేదానికే డబ్బులిస్తార్రా అబ్బాయ్. మన వరాలమ్మ ఇడ్లీ కొట్టుకి, పైవ్ స్టార్ ఓటేలుకి తేడా ఏటుండదు... ఆడు అదే మినప్పప్పు, ఉప్పుడు నూక వాడతాడు. కాకపోతే మంచి గుడ్డలేసుకుని, రెండు సెంచాలు ఎట్టి, ఇడ్లీ ఒక ప్లేటులోని... సెట్నీ, సాంబారు సెరో కప్పులోని ఇస్తాడు. అంతే తేడా. కేవలం బాస తెలీక, తెలిసిన ఇసయాల్ని నలుగురికి సెప్పలేక, ఆడెవడో నవ్వుతాడని ఈడు పీలింగు అయిపోయి ఎదుగు,బొదుగులేని జీవితాలు సాలామంది గడుపుతున్నారు. ఇప్పుడిప్పుడే కూతంత ఆలోసన మొదలయ్యింది.ఆడి కాలికి దెబ్బ తగిందనుకో అమ్మా అనే అరుస్తాడు, అప్పుడు తెలుగు మాట్టాడని సెప్పక్కర్లేదు. ఎంచేతంటే బాధ, ఆనందం బయటికి సెప్పాలంటే, దగ్గరోల్లతో పంచుకోవాలంటే మాత్రు బాసే అనువుగా ఉంటదని ఆల్లకీ తెలుసు." అన్నాడు బాబాయ్. మళ్లీ తనే...

"అంతెందుకు ఇప్పుడు నువ్వు సెప్పిన మాటలన్నీ... ఇంగిలీసు లేకుండా మాట్టాడి సూడు, నీగ్గనక అర్దమయితే నాకు సెప్పు. బాసంటే నాటకాల్లో పద్యాల్లాగ మాట్టాడ్డం కాదురా... నువ్వేటి సెప్పాలనుకుంటన్నావో ఎదుటోడికి పూర్తిగా సెప్పగలిగేది బాస. మూడేల్ల గుంటడికి కూడా ఇంగిలీసు నేర్పిస్తన్నారంటే, దానవసరం ఎంతుందో తెలవాలి గదా. హెలిమెట్టు ఎట్టుకోపోతే పైను ఏస్తాం అంటే, ఆల్లకేదో నష్టం అనిగాదు. భయంతోనైనా బతికుంటారని. అందుకే తెలుగు మాట్టాడితే కొడతాం అంటారు. ఎదుటోడు తెలుగోడైనా, ఇంగిలీసు మాట్టాదేది... గొప్పకోసం కాదురా, నాలుగుసార్లు అలా మాట్టాడితే కూతంత అలవాటవుద్ది, తప్పులేవైనా వుంటే ఆడు సరిసేస్తాడని... " అన్నాడు బాబాయ్.

"ఇంజినీరు, డాట్రు, లాయరూ తెలుగులో సదువుకుంటే... అబ్బాయ్, మన సదువులు మనకి తప్ప ఇంకోడికి అర్దం కావు. డాట్రు రాసిన సీటీలో మందులు మనూర్లోనే తయారు సేసుకోవాల్సొస్తాది. అంటే ఆకు పసర వైద్యం లాగన్నమాట." అన్నాడు బాబాయ్. మళ్లీ తనే...
"ఒకప్పుడు పక్కూర్లోవాడు ఉత్తరం రాస్తే, మనూరికి రావడానికి వారం పట్టీది. మరిప్పుడు మన సిన్నపాప ఇక్కడ కంపూటార్లో కొడితే, అక్కడ ఆల్ల పెద్దమ్మ కూతురు బెంగులూర్లో సదివి జవాబిచ్చేత్తంది. కాలం పరిగెత్తీటప్పుడు, మారీటప్పుడు మనల్ని మనం మార్సుకోవాల. టీ.వీల్లో ఎక్కడో జరిగే కిరికెట్టు మాచి, అక్కడెక్కడో జరుగుతున్న యుద్దాలు, డిల్లీలో పెదానమంత్రి మాటలు ఇయన్నీ సూపించీటప్పుడు తెలుగో,తెలుగో అంటే కుదురుద్దేట్రా... ఇయన్నీ కావాలి అన్నప్పుడు మనంకూడా మారాలి. లేదంటే అదుగో ఈదరుగుమీద కూసొని గవ్వలాట, ఈదిసివర కులాయికాడ కుమ్ములాట, సారా సాపుకాడ బూతుపాట తప్పా మనకింకేటి తెల్దు." అన్నాడు బాబాయ్. అబ్బాయ్ ముఖం నల్లగా మారిపోయింది.

"అందుకే పుట్టినూరు మీద ఇష్టమున్న, అక్కడ పాడి,పంట ఉన్న అయ్యన్నీ ఒగ్గీసి ఇలా పట్నం ఒచ్చేను. పిల్లల్ని సదివిస్తన్నాను. మీ నాన్న నువ్వు దూరంగా ఉన్నావని ఎన్నిసార్లో నాకాడ ఏడ్సాడు, అయినా నువ్వు నాలుగు ముక్కలు నేర్సుకోవాలని గుండె రాయిసేసుకున్నాడు. అలాగని ఒగ్గీకుండా మీ పిన్ని పాపలిద్దరికీ తెలుగు రాయడం,సదవడం నేర్పించింది. నువ్వు ముందే నేర్సుకున్నావు. ఇలాగ నేర్సుకోవాల... అప్పుడు తెలుగు సచ్చిపోదురా, నువ్వన్నట్టు ఎలుగుతూనే ఉంటది. తెలంగాణ తెలుగులో కాస్త ఉరుదూ కలుసుద్ది, అక్కడ నిజామోల్లు ఏలేరు కాబట్టి... సీమ తెలుగులో కూతంత అరవం కలుసుద్ది,ఆల్లతో యాపారాలు సేస్తారు కాబట్టి... మనకి కూతంత ఒడ్డి బాస ఒస్తది, ఒడ్డోల్ల ఒడ్డునే ఉన్నాం కాబట్టి... ఇయన్నీ సర్దుకుపోయే ఇసయాలేగానీ, తన్నుకుసచ్చే యవ్వరాలు కాదు. సచ్చిపోతుంది బాస కాదురా అబ్బాయ్, బతకాలన్న ఆశ... మనిసికీ,మనిసికీ మద్య బందం... మనుసుల మద్యే ఉన్నా మనిసి అనేవోడు కనపడతాడనే ఆశ... ఆటిని బతికించండ్రా." అన్నాడు బాబాయ్ ఒణుకుతున్న కంఠంతో
"జంగిల్ అనేది హిందీ పదం, దాన్నిప్పుడు ఇంగిలీసులో వాడుకోవచ్చు అంటన్నారంట... అలాగ పదాలు కలుపుకుంటూపోతే అన్ని బాసలు ఒక్కటేరా అబ్బాయ్." అని అక్కడ్నించీ వెళ్లిపోయాడు బాబాయ్.
ఆలోచనలో పడ్డాడు అబ్బాయ్...
=====================
Date: 12.07.2014

కె.కె.//చాకిరేవు-04//

"బాబాయ్... బాబాయ్..." గట్టిగా పిలుస్తూ వెదుకుతున్నాడు, అబ్బాయ్.
"ఏట్రా అబ్బాయ్, ఎప్పుడూ నేను నిన్ను ఎదికేవోడిని, ఇయ్యాల కొత్తగా నువ్వు నన్ను పిలుస్తున్నావ్, ఏటి కత..." అన్నాడు బాబాయ్.
"నీ కారు కావాలి. చాలా అర్జంటు, వారం రోజులకి కావాలి. మళ్లీ భద్రంగా నీకు తిరిగి తెచ్చిచ్చే పూచి నాది. నువ్వు కాదనడానికి కుదరదు అంతే..." అన్నాడు అబ్బాయ్.
"ఏటి వారం రోజులకా? మరి నా పరిస్థితేటి ఈ వారం రోజులు, ఆహాః తెలీక అడుగుతున్నాను, నేను మన ఆపీసుకి ఎలాగెల్లాల అని..." అన్నాడూ బాబాయ్.
"ఇంట్లో ఇంకో కారుంది కదా, అది నువ్వు తీసుకెళ్లు. పిన్నికి ఆల్రెడీ నేను చెప్పేసాను, పిన్నికి ఏదైనా అవసరమైతే నీకు ఫోన్ చేస్తానని చెప్పింది." అన్నాడు అబ్బాయ్.
"ఓహో, ఆ ఏర్ఫాటుకూడా చేసేసావన్నమాట. సెబాసు... నీలో నాకు నచ్చేది ఈ స్పీడేరా అబ్బాయ్, ఇంతకీ అంత అర్జంటుగా, వారం రోజులకి కారెందుకో?" ప్రశ్నించాడు బాబాయ్.
"మా ఫ్రెండ్సు అందరూ కలిసి దక్షిణ భారత పుణ్యక్షేత్రాలు మొత్తం ఒక ట్రిప్ వేద్దామని డిసైడ్ చేసాం. రెండు కార్లు సెట్ అయ్యాయి, ఇంకో కారుంటే సరిపోతుంది. కారు హైర్ చేస్తే చాలా డబ్బులు అవుతున్నాయి. మళ్లా అక్కడ హుండీలో డబ్బులు వెయ్యాలి, మొక్కులు తీర్చాలి. అలాగని బస్సు/ట్రైను అంటే టైం సరిపోవడం లేదు. అందుకే మన కారు తెస్తానని మాట ఇచ్చేసాను. తప్పదు మరి" అన్నాడు అబ్బాయ్.
"పైగా స్పెషల్ దర్శనాలు, హోటల్ స్టే ఇవన్నీ కూడా కలిపితే బడ్జెట్ బాగా పెరిగి పోతోంది. అందుకే మన కారు ఉంటే కొంత కలిసి వస్తుంది. ఈ వారం రోజులు కాలేజీ సెలవులు ఇలా ఓ పుణ్య కార్యానికి వాడితే బాగుంటుందని..." అన్నాడు అబ్బాయ్ కొనసాగింపుగా
"ఓహో, తలకెంత పడతుందో?" అడిగాడు బాబాయ్.
"ఏం?" అన్నాడు అబ్బాయ్.
"ఏం లేదురా నేను కూడా ఒస్తే బాగుంటాదేమో అని..." అన్నాడు బాబాయ్.
"అమ్మో... కారివ్వాకపోయినా పర్వాలేదు ఆనీ, నువ్వు మాత్రం రావొద్దు" అన్నాడు అబ్బాయ్ ఉలిక్కిపడుతూ
"సర్లే రానుగానీ, ఒక అగ్జాయింపుకి పనికొస్తది కదా... అందుకని, తలకేమాత్రం" మళ్లీ అడిగాడు బాబాయ్.
"ఆ.. ఎంత, యాభై నుంచి అరవై అనుకుంటున్నాం" అన్నాడు అబ్బాయ్.
"ఏటి వందలా..." అన్నాడు బాబాయ్.
"కాదు... ఒకట్లు" అన్నడు వెటకారంగా అబ్బాయ్.
"అమ్మబాబోయ్,వేలా... "అని ఆశ్చర్యపోయాడు బాబాయ్.
"మరీ... స్పెషల్ దర్శనానికి టికెట్లు, అక్కడ ఏ.సీ.లాడ్జులు, ఇప్పుడంతా వేలల్లోనే... లేదంటే జీవితం మొత్తం లైన్లో నిలబడ్డం తోనే అయిపోతుంది." అన్నాడు అబ్బాయ్.
"నువ్వన్నది నిజమేరా అబ్బాయ్, దేవుడుకూడా మాసెడ్డ తెలివైనోడు, డబ్బున్నోడికే డబ్బులిస్తాడు, డబ్బున్నోడికే దర్శనం ఇస్తాడు." అన్నాడు బాబాయ్.
"నిజమే బాబాయ్, పాపం జనరల్ టికెట్లు కొన్నవాళ్లు అంతసేపు లైన్లో ఎలా నిలబడతారో?" అని విచారం వ్యక్తం చేసాడు అబ్బాయ్.
"ఆ పాపం ఆళ్లది కాదురా అబ్బాయ్, ఈ గవర్నమెంటోళ్లది. దొరికిన సోట దొరికినట్టు దండుకోవడం అలవాటైపోయింది. ఈ పిచ్చి జనం తలలూపడం అలవాటుజేసుకున్నారు." అన్నాడు బాబాయ్.
"అంటే, ఈ టికెట్లు పెట్టడం తప్పంటావా? అదే లేకపోతే ఆలయం డెవలప్మెంట్, స్టాఫ్ జీతాలు, ప్రసాదాలు, మిగిలిన సదుపాయాలు ఇవన్నీ ఎలా?" అని సూటిగా ప్రశ్నించాడు అబ్బాయ్.

"అయ్యన్నీ అవసరమే అయినా... న్యాయం ముందు, దేవుడి ముందు అందరూ సమానమే అని బాపూజి సెప్పేడు. అది కరట్టే అని సాలామంది పెద్దోల్లూ సెప్పేరు... అయినా ఈల్ల ఇష్టారాజ్యానికి డబ్బులు దోసేత్తున్నారు. ఉండీలో ఏసిన లచ్చల్లచ్చల డబ్బులు ఏటవుతున్నాయో ఒక్క నాకొడుకు సెప్పడు. తిరపతి దేవస్థానం చైర్మన్ గిరీకి పతీవోడు ఎగబడతాడు, మిగిలిన సోట కిమ్మనరు. ఎంచేత... అక్కడ కలెక్సన్ ఎక్కువ. ఇయ్యన్నీ సూసే... ఆ దేవుడిక్కూడా సిర్రెత్తుకొచ్చి వానలు లేకుండా, కూడు గుడ్డా దొరక్కుండా దురద కట్టించేస్తున్నాడు. సిమ్మాద్రి అప్పన్న అయినా, తిరపతి ఎంకన్న అయినా, యాదగిరి నర్సిమ్ముడైనా, బద్రాద్రి రాములోరు అన్నా, అందరూ ఇష్ణుమూర్తి అవతారాలే... అయినా ఈ ఎర్రి జనాలకి అర్ధం కాదు. ఒకసోటే ఎగబడతారు. అసలు దేవుడు ఎక్కడ లేడురా, తిరపతిలోనే దేవుడుంటే... మరి మన ఈది సివర రామాలయంకాడికి ఎందుకెల్లాలి? అక్కడికెల్లి కూడా దన్నం ఎట్టుకుంటే మనసు పెసాంతం గా ఉంటదా, లేదా. కానీ... అబ్బే, మనం ఇంటామేటి? దేవుడితో బేరం ఆడతాము. సామీ నాకు ఈ సారాపాట ఒచ్చిందంటే నీకు ఓ లచ్చ ఇచ్చుకుంటాను అనీ... ఇంకోడు నేను పరిచ్చ పాస్ అయిపోతే బొచ్చు ఇచ్చుకుంటాను అని... మొదటోడు ఐదువేలెట్టి స్పెసల్ టిక్కెట్టు కొంటాడు, రెండోవోడు ఐదు రుపాయలెట్టి జనరల్ టిక్కెట్టు కొంటాడు. ఒకడికి గర్భగుడి దర్సనం, ఇంకోడికి దూరన్నుంచే దర్సనం. డబ్బుల్తో అన్నీ మారిపోతున్నాయి, పెసాదం సైజుతో సహా... " అన్నాడు బాబాయ్.

" తప్పు ఆల్లది కూడా కాదురోయ్, డిమాండు అలా సేయిస్తది. కిరికెట్టు ఆడేవోల్లు డబ్బులు తీసుకుని ఓడిపోతున్నారు అని టీ.వీలో వంద సార్లు సెప్పినా, ఆట మొదలవడం పాపం... స్కూల్లు, ఆపీసులు మానీసి మరీ సూస్తారు. ఒక్కపాలి మేము ఇంక కిరికెట్టు సూడం... అని జనమంతా ఒక్క మాటంటే ఆల్లు అడుక్కు తిని పోతారు. అలాగే ఒకే రకం దర్సనం, ముసిలి ముతకా లేదా సెయ్యి, కాలు లేనోల్లకి మాత్రమే వేరే దర్సనం ఉండాలి. లేదా మేము రాము అని జనరల్ టికెట్టు జనాలంతా బీస్మించుకుని కూసున్నారనుకో... మొత్తం పద్దతి అంతా లైన్లోకి ఒచ్చేస్తది. అందుకే నేను జనాల్లేని టైములో, డిమాండు లేని గుడికెల్లి దన్నం ఎట్టుకొస్తాను. ఈ మద్య ఏ.సీ. గుళ్లుకూడా కడతన్నారు. డబ్బుల్తో దొరికే భక్తిని ఏమంటారో ఈ పిచ్చి పెజానీకమే సెప్పాలి. పెతీ ఆదివారం మీ పిన్ని పులిహారో, గార్లో, సక్కెర పొంగలో ... ఏదో ఒకటి సేస్తది. ఓ 20 మందికి ఆల్లు సాలు అనేవరకూ, నేను ఆకులో వడ్డిస్తాను. ఇందులో నాకొచ్చిన సుఖం, ఏ కొండెక్కినా రాలేదురా అబ్బాయ్. అయినా కారే గదా కావల్సింది, తీసికెల్లు... కానీ నువ్వెల్తంది గుడిక్కాదురోయ్, నువ్వెల్తంది పిక్నికి... సెయ్యి గుండెమీదెట్టి ఆలో సించు... నీకే తెలిసిపోద్ది." అని వెళ్లిపోయాడు బాబాయ్.
==========================
Date: 20.07.2014

చిన్ననాటి ముచ్చట్లు - గజల్

ఎలా మరిచిపోనూ, చిన్ననాటి ముచ్చట్లు
ఎదను మోగుతుంటే, ఆ జ్ఞాపకాల చప్పెట్లు
.......
చెరుకుమడిని దాటుకుంటూ, బడికి ఉరకలేస్తుంటే
మువ్వలసడి వినిపిస్తూ, సాగిన ఆ జోడెడ్లు
.........
జడివానలో చిందులేసి,కేరింతలు కొడుతుంటే
తుమ్ములతో ఆవిరికై, దూరిన ఆ దుప్పట్లు
..........
రాజుగారి తోటల్లో, మావిళ్లని కోస్తుంటే
తోటమాలి అదిరింపుకి, పరిగెత్తిన ఇక్కట్లు
.......
చదువులన్ని ఎగవేసి, బ్యాటుతో ఆటకెడితే
చింతకర్ర సాక్షిగా, నాన్నేసిన చీవాట్లు
.......
ఏటిలోన ఈతలతో, వేసవి తాగేస్తుంటే
మితృని మరణంతో, కమ్ముకున్న చీకట్లు
.......
కాలమెంత కఠినమో, క్షణమైనా ఆగదు
దాటక తప్పదులే, "కోదండ" ఈ మెట్లు
============================
Date: 23/07/2014

కె.కె.//చాకిరేవు-05//

"ఏట్రా అబ్బాయ్, ఇయ్యాల కాలేజీకాడ ఏదో గలాటా అయ్యిందట" అడిగాడు బాబాయ్ రాగిచెంబు నీళ్లు తాగుతూ...
"ఏంటి అప్పుడే నీదాక వచ్చేసిందా మెసేజ్" అన్నాడు అబ్బాయ్ తాగేసిన పాలగ్లాసు పక్కన పెడుతూ
"మనకి ఏరే పనేముందిరా, నలుగురి మంచీ,సెడ్డా కనుక్కోడం తప్పా... ఇంతకీ ఎవరా అబ్బాయి? ఏటా కత?" అడిగాడు బాబాయ్.
"అతను మా సీనియర్...పేరు సూర్యనారాయణ శర్మ, చాలా బాగా చదువుతాడు. కాలేజీ ఫస్ట్ వచ్చాడు, చదువంటే మహా పిచ్చి... వారాలు చేస్తూ చదువుకున్నాడు. రెండు సంవత్సరాలనుంచీ కాలేజీ హాస్టల్లోనే కొంతమంది జూనియర్సుతో కలిసి ఉంటున్నాడు, వాళ్లకి ఫ్రీగా పాఠాలు చెబుతూ... సాయంత్రం వేళ ట్యూషన్లు చెబుతూ... మిగిలిన టైమంతా ఉద్యోగాలకి ప్రిపేర్ అవుతుంటాడు. ఈ రెండేళ్లలో సుమారు 7 గవర్నమెంటు ఉద్యోగాలు చేతికి వచ్చినట్టే వచ్చి పోయాయి, స్వంత బిసినెస్ కోసం ప్రయత్నించి అందులోను ఫెయిల్ అయ్యాడు. దానిముందు పీ.జీ. చదవడానికి స్కాలర్ షిప్పుకోసం ప్రయత్నిస్తే అక్కడా చుక్కెదురయ్యింది. అందుకే ఒక సూసైడ్ లెటర్ రాసి హాస్టల్ మేడమీదనుంచి దూకేసాడు. ఆ లెటర్లో రాసిన ఒక ముఖ్యమైన మాట... దేవుడా, కులాన్ని చూసి ఉద్యోగాన్ని, చదువుల్ని ఇచ్చే నా దేశాన్ని ప్రతిభని గుర్తించే దేశంగా ఎదిగేలా ఆశీర్వదించు అని రాసాడు. గవర్నమెంటు ఉద్యోగిగా పనిచేసి,నిజాయితీకి కొందరికైనా ఒక ఉదాహరణగా మిగలాలని చాలా కలలు కన్నాడు. అర్ధాంతరంగా బతుకు ముగించేసాడు." అని చెప్పాడు అబ్బయ్ నిట్టూరుస్తూ...
"మరి, ఆ కుర్రోడి తరుపు మడుసులకి కబురు అందించేరా?" అడిగాడు బాబాయ్...
"అతనికున్నది ఒక్క అమ్మ మాత్రమే, ఉద్యోగం వచ్చాక ఆవిడ్ని తీసుకు రావాలనుకున్నాడు. కానీ ఆవిడకూడా ఈమద్యే అనారోగ్యంతో కళ్లు మూసింది. ఒక రకంగా అతని ఆత్మహత్యకి అది కూడా ఒక కారణం. ప్రస్థుతానికి నాకు తెలిసి అతనికెవరూ లేరు." అన్నాడు అబ్బాయ్.

"అమ్మమ్మామ్మా... ఈ రిజర్వసన్ లెట్టి ఇలాటి ఎందరో సూరీడ్లకి గ్రహనం పట్టించేస్తన్నారు. నువ్వొక్క మాట నాకు సెప్పుంటే మనం సదివించేవోల్లం కదరా..." అని బాధపడ్డాడు బాబాయ్.

"నాకూ ఈ వివరాలన్నీ, ఇవ్వాళే తెలిసాయి బాబాయ్. అయినా రిజర్వేషన్స్ వల్లే అంటే ఎలా... వెనకబడినవాళ్లు ఎదగాలి అని ప్రభుత్వం ఇవన్నీ అమలు చేస్తోంది. ఇలాంటివాళ్లు ఎవరో,ఎక్కడో ఉంటారు. దానికోసం సిస్టం తప్పంటే ఎలా?" అన్నాడు అబ్బాయ్.

"మరేట్రా అబ్బాయ్, ఒక్క ఇసయం అడుగుతాను సెప్పు... సొతంత్రం వచ్చి 67 ఏళ్లు దాటింది, ఈ రిజర్వేసన్లకి 63 ఏల్లు దాటింది. ఇంకెన్నాల్లు ఇలా గడిత్తే ఆల్లు ముందుకొస్తారు? మనకీ బీ.సీ. రిజర్వేసను ఉంది. నీకుగానీ, మన పాపలకి గానీ ఏటి తక్కువ? మీకెందుకు రిజర్వేసన్లు? ఇలాటోల్లు ఎంతమంది ఉన్నారు? పదోక్లాసు పదిసార్లు డింకీ కొట్టి తర్వాత ప్యాసు అయ్యి, తర్వాత ఏవో పరిక్సలు అలాగే పేసయ్యి, ఆడు స్కూల్ టీచరైతే... ఆడేం పాటాలు సెబుతాడు? ఇల్లేటి వింటారు?" అన్నాడు బాబాయ్.

"అందుకనీ... ఇప్పుడిప్పుడే కాస్త చదువు విజ్ఞానం సంపాదిస్తున్నవాళ్లు, ఈ తెలివైన వాళ్లతో పోటీ పడగలరా? అందుకే రిజర్వేషన్సు ఉన్నవి. ఈ విషయం తెలుసుకోవాలి బాబాయ్." అన్నాడు అబ్బాయ్.

"అబ్బాయ్, ఇదే మన దేశ దౌర్భాగ్యం, అక్కులకోసం మాట్లాడే ఏ ఎదవా బాద్యతలకోసం మాట్లాడ్డు. ఇంట్లో బాత్ రూముని పదిసార్లు పినైలేసి మరీ కడుగుతారు, అదే రైలుబోగీలో మనం చేసిన పెంట ఎనకొచ్చినోడు శుబ్రం సేసుకుంటాడులే అని ఒదిలేస్తారు. మనకి రిజర్వసన్లు కావాలి, స్కాలర్ సిప్పులు కావాలి, తెల్ల కార్డులు కావాలి... అన్నీ కావాలి, ఈటన్నిటికోసం పోరాట సేస్తాం. కానీ ఒకసారి మనకి ఎదిగే అవకాశం దొరికి బాగుపడ్డాక, ఇంక నా కుటుంబానికి ఇయ్యన్నీ అక్కర్లేదు అని సెప్పడానికి నోరు రాదు. 50శాతం ఈ రిజర్వేసన్లలో పోతే, మిగతా 50శాతానికి ఒకట్లో పదో ఒంతు మార్కు కోసం కొట్టుకు సస్తున్నారు. 90 మార్కులొచ్చినోడు, 40 మార్కులొచ్చినోడు కలిసి సదువుతున్నారు. 80 ఒచ్చినోడు ఏ ఇల్లు తాకట్టెట్టో ప్రైవేటుగా సదువుతాడు, అది లేనోడు ఏ సిన్న ఉజ్జోగానికో పోతాడు. ఎనకబడినోడిని బాగుసెయ్యాలంటే పద్దతి ఇది కాదురా అబ్బాయ్, అసలు నిజానికి ఎనకబడినోడు, ఎదిగినోడు అన్నది ఈ కులాల వారీగా కాదురా సూడాల్సింది. నిజానికి మూడే కులాలు ఉన్నాయి, ధనవంతుడు, మద్యతరగతోడు, పేదోడు. ఆటి పెకారమే ఏ పదకాలైనా, రిజర్వసన్లైనా అమలు జరగాల. లేదంటే మరో 100 ఏల్లు గడిసినా అబివృద్ది సెందుతున్న దేశమేగానీ, సెందిన దేశం గా మారదు. పెపంచంలో సాలా దేశాలు బట్టల బదులు ఆకులు సుట్టుకున్నప్పుడే, ఇక్కడ పట్టుసీరలు నేసేరు. అలాటిది ఈ దేశంలో ఎంతోమంది గోసీ గుడ్డతోనే అడుక్కు తింటన్నారు. దుబాయి సేకు వాడీసిన కొత్త,కొత్త టీ.వీలు మెసీన్లు మోడల్లు పదేల్ల తర్వాతగానీ ఇక్కడ కనబడవు. తెలివైనోల్లు పక్కదేశాలు పోతారు. మనం ఇదిగో,ఇలాగ ఓట్లుకోసం, నోట్లుకోసం ఇలా జాతిగొంతు కోసే రాజకీయ నాయకులకి జేజేలు కొట్టేస్తూ దేశం గొంతు నొక్కేద్దాం." అని బాబాయ్ అక్కడినుంచి వెళ్లిపోయాడు.

గుప్పెడు మల్లెలు-78

1.
ఎదుటివాడు శతృవనా,సైనికుడి యుద్ధం, 
కాదు...వెనకున్నది మనవాడని,
చాలా సార్లు మనమూ అంతే.
2.
ఆడి చావుకి నువ్వెళ్లావని,
నీ చావుకి ఆడు రావడం కుదురుద్దా?
లైఫ్ అంటే వ్యాపారం కాదురోయ్.
3.
చేసిన పనే చేస్తూ,
కొత్త రిసల్టు కావాలంటే ఎట్టా?
కల నిజమవ్వాలంటే, కృషి చెయ్యాలోయ్
4.
చూపుడు వేలెత్తేముందు,
కడుక్కో ఒకసారి నీ చేయి,
మురికిలేని చేతులు లేవోయ్
5.
జీవితం ఒక నాటకరంగం,
దేవుడికి బోరుకొడితే,
ఆ పాత్రకి చావే... కొత్తగా బతుకు.
6.
ప్రతీపనీ,రేపు చేద్దామంటే ఎలా?
జాగ్రత్తరా నాన్నా...
ఎల్లుండకి అస్సలు పనే ఉండదు.
7.
బతుకు సుఖం,చావు శాంతి
ప్రతీవాడి నొప్పీ...
ఈ మద్యలో ప్రయాణమే.
8.
దేవుడ్ని పళ్లిమ్మంటే,
నిమ్మ పళ్లిచ్చాడని,
పక్కోడి కంట్లో పిండేస్తే ఎట్టా?
9.
మనఖర్మేంటంటే... సైన్సు మహావేగం,
అది అందుకోలేని సమాజం,
అందుకేనోయ్, చాలాచోట్ల అంధకారం.
10.
ఒక్కోసారి ప్రశ్నలే కష్టం,
సమాధానాల కంటే...
మూడక్షరాలతో పోద్ది, "తెలీదు" అంటే
========================
Date: 30.07.2014

Monday, 7 July 2014

ఇల్లాలు-గజల్

పూవు పూసినప్పుడేలే తావికి ధరహాసం,
ఇల్లాలు వచ్చినప్పుడే, జీవితాన మధుమాసం

ఎగుడు,దిగుడు రహదారిది, ఎదగాయా లెన్నెన్నో,
ఓదార్పు కోరినప్పుడే, తానేగా తొలిస్నేహం

గెలుపు పిలుపు, తలుపు తడితే పులకింతే ప్రతినిమిషం
తాను ఇంటి బరువులాగితే, తిరిగెను నీమీసం

లోకమెంత పెద్దదైనా, నీవేలే తనలోకం,
అలిగిన ఆ చూపులెప్పుడూ, వెదుకును నీకోసం

నీకొచ్చిన చలిజ్వరం,తనకాయే ఉపవాసం
మాయలేని పిచ్చిమనసునీ, చెయ్యకోయి పరిహాసం

మూడుముళ్ల కెంత బలం, అనుకున్నా "కోదండా"
ఆడవారి సహనంతోనే, శోభించె ఈదేశం
===============================
Date: 07.07.2014

Wednesday, 2 July 2014

నేను ముఖ్యమంత్రిగా తలకాయ ప్రవేశం చేస్తే

ఆంధ్ర ప్రదేశ్ అనే ఒక సంద్రంలో నేనొక సింధువునై రాస్తున్న నా అభిప్రాయం. ఎప్పుడో మూడు నెళ్ల క్రితం ఒక మిత్రుడితో పంచుకున్న భావాలు. తప్పులుపట్టే విష సంస్కృతి కన్నా, తర్కిస్తూ ఒక జవాబువెదికే సంస్కారం మంచిదని నమ్ముతూ...
అ) రాజధాని:
రాజధానిగా బెజవాడ,గుంటూర్ల మద్య ప్రాంతం. ఎక్కడనుంచైనా సున్నా నుంచే మొదలవ్వాలి, అటువంటప్పుడు ఉన్నదాన్ని, పడగొట్టి కట్టే కట్టడం కన్నా కొత్తగా నిర్మించడం సులభం. కావాల్సినట్టు ఉంటుంది. రెండు నగరాల మద్యలో నిర్మాణం కనుక మరింత సులభం. ఆ నగరాలు మరో జంట నగరాలుగా వెలుగుతాయి. రాష్టానికి మద్య ప్రాంతం కావడం, విమానశ్రయ నిర్మాణానికి అనువుగా ఉండటం అదనపు అర్హత. ఇక ఉత్తరాంధ్రనుంచి వస్తే...
ఆ) చిన్న పరిశ్రమల కేంద్రం:
ఒరిస్సా, చత్తీస్ గఢ్ లకు ఉమ్మడిగా సరిహద్దు కలిగిన జిల్లా. ఎప్పటినుంచో చిన్న పరిశ్రమలకి అలవాటు పడ్డ జిల్లా. కార్మిక వర్గం ఎక్కువగా ఉన్న జిల్లా, ప్రత్యేక అర్హత.
ఇ) లలిత కళా కేంద్రం:
పూర్వ వైభవం ఈ విషయంలో విజయనగరం జిల్లాకి అర్హత కలిగిస్తుంది. విజయనగరం, విశాఖ జిల్లాల మద్య ప్రాంతం సినీ, సాంస్కృతిక వికాసానికి, అభివృద్ధికి అనువైన స్థలం. రెండు స్టూడియోలు నిర్మాణం ఈ విషయాన్ని మరింత బలపరుస్తాయి.
ఈ) ఐ.టి. కేంద్రం:
రాజధాని కాకున్నా, అంతటి ధీటైన విషయమున్న ఒకే,ఒక్క నగరం (బహుశా దేశంలోనే). ఐ.టి. కేంద్రంగా,హైదరాబాద్ తర్వాత ఎదుగుతున్న నగరం. మేనేజ్ మెంట్ కోర్సులకు మంచి అవకాశమున్న అనువైన ప్రదేశం. సహజ వనరులతో నిర్మించబడ్డ నగరం. ఖరీదైన జీవితాన్ని చవగ్గా ఇవ్వగలిగే అవకాశమున్న ప్రదేశం.
ఉ) హరిత కేంద్రం:
ఉభయ గోదావరి జిల్లాలకి మించిన అర్హత ఇంకెక్కడుంటుంది. ఆకుపచ్చతో అవనికి చీర కట్టచ్చు.
ఊ)వ్యాపార కేంద్రం:
పశ్చిమ గోదావరిలో కొంత ప్రాంతం, బెజవాడ కలిస్తే వ్యాపార, వాణిజ్య కేంద్రంగా అభివృద్ధి సాధించే అవకాశాలు చాలా ఎక్కువ. రాజధాని పక్కనే ఉండటం అదనపు అర్హత.
ఋ) న్యాయ కేంద్రం:
గుంటూరులో హైకోర్టు నిర్మాణం జరగాలి. వాణిజ్య పరంగా మంచి అభివృద్ధి జరిగే అవకాశాలు ఉన్నాయి.
ౠ)పవర్ ప్లాంట్ కేంద్రం:
థర్మల్ విద్యుత్ కేంద్రాలు నెల్లూరు, ఒంగోలుల్లో నిర్మించడానికి పుష్కలమైన అవకాశాలు ఉన్నాయి. కృష్ణపట్నంలో విద్యుత్ కేంద్రం ఒక ఉదాహఋఅణ. ఇలాంటివి మరొక్క నాలుగు సాధించ గలిగితే (3000MW) ఇక రాష్ట్రానికి తిరుగు లేదు.
ఎ) ఆధ్యాత్మిక కేంద్రం:
తిరుపతి, కాళహస్తి, కాణిపాకం .... సాక్షాత్ వైకుంఠం. మెరుగైన వసతులు కల్పిస్తే చిత్తూరు జిల్లా అద్భుతంగా అభివృద్ధి చెందుతుంది. ఈ జిల్లాలో మధ్యం నిషేదించాలి.
ఏ)వృత్తి విధ్యా కేంద్రం:
కడపలో ఇంజనీరింగు కాలేజీలతో పాటు, ఒక విశ్వవిధ్యాలయ నిర్మాణం జరగాలి. వృత్తి,విధ్యలని విశేషంగా విస్తృత పరచడానికి తగిన సదుపాయాలు ఉన్న ప్రాంతం.
ఐ) భారీ పరిశ్రమల కేంద్రం:
భూ వనరులు ఎక్కువగా ఉన్న ప్రదేశం, కర్నూల్, అనంతపూర్ జిల్లాలు. మైనింగుకి అవకాశం, స్టీల్ ప్లాంట్ల నిర్మాణం జరపవచ్చు. భారీ పరిశ్రమలు నిర్మాణం జరిపితే ఈ ప్రాంతాలు విస్తృతంగా అభివృద్ధి చెందుతాయి. సోలార్ విద్యుత్ కేంద్రాల నిర్మాణం జరపడానికి అవకాశమున్న ప్రదేశాలు.
అక్కడితో ఆగిపోకుండా...
1) కాకినాడ-వైజాగ్ మద్య తీర ప్రాంతాన్ని ఆయిల్ & గ్యాస్ బెల్టుగా అభివృద్ధి చెయ్యాలి.
2) వ్యవసాయాన్ని ఒక పరిశ్రమగా గుర్తించి ప్రభుత్వ పర్యవేక్షణలో వ్యవసాయం కొనసాగించాలి.
3) ప్రభుత్వ స్కూళ్లలో 1వ తరగతినుంచి ఇంగ్లీషు మీడియం అమలుపరచి, తెలుగు తప్పనిసరి చెయ్యాలి.
4) కేంద్ర ప్రభుత్వ రిజర్వేషన్లు ఎలా ఉన్నా, రాష్ట్ర ప్రభుత్వం అమలు పరిచే రిజర్వేషన్లలో ఉపాధ్యాయ, పోలీసు, వైద్య రంగాలలో రిజర్వేషన్లు అమలు పరచరాదు.
5) భూ చట్ట సవరణలు చెయ్యాలి, ఒక భూమికి రిజిస్ట్రేషన్ జరిగాక కనీసం సంవత్సరం వరకు మరొక రిజిస్ట్రేషన్ జరకుండా నిషేధించాలి.
6) ప్రతీ మండలానికి కనీసం ఇద్దరు డాక్టర్లతో 50 పడకల వైద్యకేంద్రం ఉండాలి, ప్రతీ ఆరు మండలాలకు ఒక మెడికల్ ఆఫీసర్ పర్యవేక్షకుడిగా ఉండాలి.
ఇలాగ కనక జరిగితే నా సామిరంగా హాంకాంగ్ తయారయిపోదా...
(ఇలా జరిగితే బావుంటుందని ఒక ఆశ... అంతే... )
అక్కడితో ఆగిపోకుండా...1) కాకినాడ-వైజాగ్ మద్య తీర ప్రాంతాన్ని ఆయిల్ & గ్యాస్ బెల్టుగా అభివృద్ధి చెయ్యాలి. 2) వ్యవసాయాన్ని ఒక పరిశ్రమగా గుర్తించి ప్రభుత్వ పర్యవేక్షణలో వ్యవసాయం కొనసాగించాలి.3) ప్రభుత్వ స్కూళ్లలో 1వ తరగతినుంచి ఇంగ్లీషు మీడియం అమలుపరచి, తెలుగు తప్పనిసరి చెయ్యాలి.4) కేంద్ర ప్రభుత్వ రిజర్వేషన్లు ఎలా ఉన్నా, రాష్ట్ర ప్రభుత్వం అమలు పరిచే రిజర్వేషన్లలో ఉపాధ్యాయ, పోలీసు, వైద్య రంగాలలో రిజర్వేషన్లు అమలు పరచరాదు.5) భూ చట్ట సవరణలు చెయ్యాలి, ఒక భూమికి రిజిస్ట్రేషన్ జరిగాక కనీసం సంవత్సరం వరకు మరొక రిజిస్ట్రేషన్ జరకుండా నిషేధించాలి.6) ప్రతీ మండలానికి కనీసం ఇద్దరు డాక్టర్లతో 50 పడకల వైద్యకేంద్రం ఉండాలి, ప్రతీ ఆరు మండలాలకు ఒక మెడికల్ ఆఫీసర్ పర్యవేక్షకుడిగా ఉండాలి.
ఇలాగ కనక జరిగితే నా సామిరంగా హాంకాంగ్ తయారయిపోదా...

ఇదిగో బెదరూ!!! నీ తెలుగు తెలుసుకో

ఇదిగో బెదరూ!!! నీ తెలుగు తెలుసుకో
=========================
ఈ మద్య తెలుగు సినిమాలలో, టీవీ సీరియళ్లలో .... ముఖ్యంగా యాంకరింగులో వాడే కొన్ని తెలుగు పదాల విశ్లేషణ... క్లుప్తంగా... 
ఎవ్వరు పుట్టించకపోతే అసలు మాటలెలా పుడతాయి, వేసుకో వీడికి రెండు.... అన్న చందాన కొన్ని మాటలు అలా పుట్టేస్తుంటాయి, అంతే. వాటి పుట్టు పూర్వత్రాలు పక్కనబెడితే... మీ అసలు ప్రశ్నకి సమాధానంలోకి వెళదాం.
1. తొక్క:- సహజంగా వొలిచి పారేసేదాన్ని తొక్క అంటారు, ఇక్కడ సదరు వ్యక్తికి రుచించని/నచ్చని ప్రతీ విషయం గురించి తొక్క అనే పదం ఉపయోగిస్తారు.
2. తొక్కలోది:- తొక్కలోనిది పండో లేక కాయో ఒలిచేవరకూ తెలియదు ఎవ్వరికైనా... అలాగే సందిగ్ధంలో సదరు వ్యక్తి ఉంటే వారు తొక్కలోది అనే పదప్రయోగం చేస్తారు.
3. పీకావులే:- కలుపు పీకితేనే పంట ఏపుగా పెరుగుతుంది అన్న సత్యం నుంచి ... పరిస్థిని మన అదుపులోకి తెచ్చుకుంటే పీకాడని, లేదంటే ఏమీ పీకలేకపోయాడని ప్రయోగం జరుగుతుంటుంది.
4.బొంగు:- వెదురు బొంగు పైకి దృఢంగా కనపడినా లోపలంతా డొల్లే అనేది ఇక్కడ అర్ధం.... పైకి తెలిసినట్టు కనపడి తర్వాత నిర్ఘాంతపోయే సందర్భంలో ఈ ప్రయోగం జరపబడుతుంటుంది.
5.అదుర్సు:- సహజంగా కంపించేది విపరీత పరిణామాలు లేదా ఊహించని మార్పులు జరిగినప్పుడే... అలాంటి సందర్భంలో ఈ ప్రయోగం.
6.చింపావులే:- తప్పురాస్తే కాగితాన్ని చింపేస్తాంగా... నువ్వు తప్పు చేసావోచ్ అని చెప్పడానికి ఈ ప్రయోగం.
7.ఇరగదీసావ్:- పొయ్యిలో పెట్టే కట్టెల్ని చిన్నవిగా/అనువుగా చెయ్యడానికి విరిపినట్లే... విషయాన్ని అతి సునాయాసంగా ఎదుటివాడికి అర్ధం అయ్యేలా చెప్పగలిగితే ఈ ప్రయోగం చెయ్యవచ్చు.
చివరగా నేను ఇరగదీసాను అని మీరు ఈ సందర్భంగా అనవచ్చు. తెలుగు దేదీప్యమానంగా వెలుగుతోంది. అందరికీ జేజేలు. మీరు ఇద్దామనుకున్న పుణ్యం మొత్తం ఇచ్చేయ్యండి సార్ (కొరియర్ చేసినా/ ఆన్లైన్ ట్రాంజాక్షన్ చేసినా అంతా మీ ఇష్టం

హల్లో స్టూడెంటుగారూ

మేము చదువుకునే రోజుల్లో, అబ్బో! మా కాలేజీ రోజుల్లో ఎంత అల్లరిచేసేవాళ్లమంటే" అని చాలామంది చెబుతూ ఉంటారు. ఆ జ్ఞాపకాలు, ఆ మధుర స్మృతులు మరొక్కసారి మిమ్మల్ని పలకరించి పోవాలని నా ఈ చిన్న ప్రయత్నం ఈ పాట ద్వారా... ఇది నిజానికి పాట కాదు, మిమ్మల్ని పలకరించే జ్ఞాపకాల ఊట...
కె.కె.//హల్లో స్టూడెంటుగారూ...//
*******************************
పల్లవి:-
హల్లో స్టూడెంటుగారూ... తగ్గాలి మీ జోరు...(2)
ఖాళీ బస్సులో సైతం వేలాడేస్తుంటారు,
క్లాసు మాస్టార్లపైనే కార్టూన్లే గీస్తారు,
(మీ)ఫ్రంట్ బెంచిలో అమ్మాయుంటే...(2)
ఈలేసి గోల్జేస్తారు
****************************************//హల్లో//
చరణం:-
క్రికెట్ మ్యాచులు చూస్తూ మీరు చిందులు వేస్తారు,
సినిమా టికెట్లకోసం మీరే ఫీజులు తీస్తారు,
పికునికులంటూ మీరు తెగ తిరిగేస్తుంటారు,
బైకు పెట్రోలుకోసం ఫాదర్ పర్సే కోస్తారు,
(మీ)ప్రోగ్రెస్ కార్డ్ ఇంటికి ఇస్తే...(2)
సంతకాలే చేసేస్తారు.
**********************************//హల్లో//
చరణం:-
ఎలెక్షన్సులో మీరు హీరోలమే అంటారు,
జోడీ సెలెక్షన్సులో ఎపుడు మీరు ముందే ఉంటారు,
కొత్త స్టూడెంట్ ని చూస్తే ర్యాగింగులు చేస్తారు,
లేడీస్ హాస్టల్ ముందే జాగింగులు చేస్తారు,
(ఫైనల్) పరీక్ష డేటుని ఎనౌన్సు చేస్తే...(2)
గుళ్లో అర్చన చేసేస్తారు.
*******************************//హల్లో//
(స్టూడెంటులంటే అబ్బాయిలేనా??? అందుకే...)
చరణం:-
ముఖసౌందర్యం కోసం మేకప్పులు వేస్తారు,
ప్రతీవాడికి మీరే నిక్ నేములు పెడతారు,
చిలిపిగ నవ్వే కళ్లే రింగుటోనుగా పెడతారు,
షాపింగ్ మాల్ బిల్లే బాయ్ ఫ్రెండుకి తోస్తారు,
(ప్రేమతో) గ్రీటింగ్ కార్డ్ చేతికి ఇస్తే...(2)
రాఖీతో బాయ్ అంటారు.
******************************//హల్లో//
Date: 16/05/2014

ఆకాశానికెత్తేస్తున్నారు మోడీని, నిజానికి అంతుందా?

నేను రాసిన ఒక మల్లె...
"ఓడినోడి కారణాలు వినేదెవ్వడు
గెలిచినోడ్ని కారణాలు అడిగేదెవ్వడు"

ఆహా మోడీ, ఓహో మోడీ అని మీడియా, మన జీవితాల్లో గొప్పమార్పొస్తొందోయ్ అని ఒక సామాన్యుడి ఆకాంక్ష, రానున్న రోజుల్లో చిన్న పరిశ్రమలకి పెద్దపీఠని ఎదుగుతున్న వ్యాపారస్థుడి ఆశాభావం, నదుల అనుసంధానమట అన్ని కాలాల్లో నీటి ఎద్దడి ఉండనే ఉండదట ఒక సన్నకారు రైతు ఆశ... ఇలా అన్ని వర్గాలవారు ఆశగా ఎదురుచూస్తున్న పరిపాలన... ఇదంతా జరిగి సస్తుందా అని ఒక నిరాశావాది మూతి విరుపు (చివర్లో కొసమెరుపు). బీజేపీ సర్కారనో, NDA సర్కారనో కాకుండా ఇస్ బార్ మోడీ సర్కార్ అని ఊదగొట్టేస్తున్న మీడియా... ఇలా నమో మంత్రం జపిస్తున్న ప్రజలకి ఇతగాడు ఏం జేస్తాడంటారు? వీటన్నిటికి ఇతగాడు అర్హుడేనా? టీ కప్పుల స్థాయినుంచి, పార్లమెంటు మెట్లెక్కిన ఇతగాడు అదృష్టవంతుడా? అద్వితీయ ప్రతిభావంతుడా?

వివరాల్లోకి వెళితే... అదే కె.కె విశ్లేషిస్తే
అంతః కలహాలు:
ఇంట గెలిచి, రచ్చ గెలవాలన్నది పెద్దల మాట. సంవత్సరం క్రితం సైన్యాధ్యక్షుడిగా నియమించ బడ్డప్పుడు, పెదవి విరిచిన పెద్దలెందరో... అద్వాని, సుష్మా, మురళీ మనోహర్ల రూపంలో... అందరిని ఒప్పించి, మెప్పించి ఒక తాటిపైకి తీసుకు వచ్చాడు.

వ్యక్తిగత విమర్శలు:
మత చాందసవాదిగా ముద్రవేసి ప్రచారం చేసిన మైటీ కాంగ్రెస్, సాక్ష్యంగా గోద్రా ఉదంతం... గుజరాత్ రాష్ట్ర అభివృద్ధిని ఉదాహరణ చేసి ఆ మచ్చని తుడిచేసాడు.

రాజకీయ నాయకుడు:
మతతత్వ పార్టీగా అభివర్ణిస్తూ, పార్టీకి పూర్తి మెజారిటీ వస్తే లౌకిక రాజ్యం రూపురేఖలు మారతాయంటూ ప్రచారం చేసిన UPA కి అదేరీతిలో సమాధానం చెప్పి వారి అవినీతి పాలనని ఎండగట్టిన వైనం.

రాజనీతి:
బలమైన ప్రాంతీయ పార్టీలున్నాయని గ్రహించి స్నేహహస్తం అందించే ప్రయతం... కాదన్న వారితో బల ప్రదర్శనకి దిగిన వైనం.
చివరగా ...
నాయకుడు:
1. పార్లమెంటు గుమ్మానికి తన తల తాకించిన భక్తిభావం.
2. పెద్దలెందరో పెదవి విరుస్తున్నా సార్క్ దేశాలకు పదవీ స్వీకరణ మహోత్సవానికి ఆహ్వానంతో సంఘీభావం.
3. UPA ప్రభుత్వం అనుసరించిన మంచి కార్యక్రమాలు యధావిధిగా కొనసాగుతాయని ప్రకటించి, శతౄవు హృదయాలని కొల్లగొట్టిన వైనం
4. ధీటుగా పోటీ ఇచ్చి గెలుపొందిన తమిళ, బెంగాలీ సోదరీమణులతో కలిసి పనిచేద్దాం అని ప్రకటించి, వారుకూడా NDA వైపు మొగ్గుచూపే తరహాలో ప్రోత్సహించడం.
5. పదవులకోసం సిఫార్సులొద్దని ఖరాకండిగా మాట్లాడిన పాలనా దక్షత.
6. కక్ష్య సాధింపులు ఉండవని తేల్చిజెప్పిన ముక్కుసూటి వ్యక్తిత్వం.
7. చెప్పినట్టుగానే నల్లధనంపై, తొలి ఉక్కుపాదం మోపేందుకు చర్యలు చేపట్టిన కార్య నిర్వహణాధికారం.

ఇన్ని లక్షణాలున్నప్పుడు "నమో" అని జపించడంలో తప్పులేదేమో? ఏమంటారు?

నేను రాసిన మరో మల్లె...
"ముందు నడిచేవాడు కాదు,
ముందుకి నడిపించేవాడు,
నాయక్య్డంటే"

కడుపా... నీకు సలాం

సమయం 1.30, ఆకలి దంచేస్తోంది. ఖర్మ... ఆదివారంకూడా ఆఫీసు ఏమిటో, బాసు పెళ్లాం ముండమొయ్య. ఆదివారం అలార్మ్ మోగిన వినపడి చావదుగా మనకి... అది మన బద్దకానికి పరాకాష్ట. వెళ్లాలని ముందే తెలిసినప్పుడు ఒక్క అరగంట ముందే పక్కమీదనుంచి లేస్తే, కాస్త టిఫిన్ తిని ఆఫీసుకి తగలడేవాళ్లం. ఈ బండివాడికి ఆదివారం వచ్చేసరికి, బండి ప్రాబ్లంస్ గుర్తొస్తాయి. డ్రాపింగు మాత్రమే చెయ్యగలను సార్ అని, డ్రాప్ చేసి చక్కా ఉడాయించాడు. ఖర్మకాలి వేరేవాడి బండి ఎక్కాల్సి వచ్చింది. ఈ బండివాడు వీధి,వీధి తిరిగే మున్సిపాలిటి ఎద్దులా అన్ని చోట్ల ఆపేస్తున్నాడు. దానితోపాటు పెద్ద సౌండుతో హిందీ పాటలొకటి. ఖర్మ... చెమటకంపుతో చస్తున్నాం ఆ ఏ.సీ. కాస్త పెంచి చావరాదు. ఈ చర్చి రూట్లో తీసుకొచ్చి చచ్చాడు. రోడ్డుమొత్తం జాం అయ్యి చచ్చింది. ఈ బళ్లు తీసేదెప్పుడు? నేనింటికి తగలడేదెప్పుడు? రోడ్లు తవ్వేసారు... వీళ్ల మొహమ్మండ, ఈ పైపులైను వర్క్ వీల్లెప్పుడు చేసి తగలడతారో... అయినా వీటి గురించి ఎంత తక్కువ మాట్టాడుకుంటే అంత మంచిది. ఎవడికైనా బుర్రుండి సస్తేగా. ఒకడు రోడ్డువెయ్యడం, వేరేవాడు తవ్వడం. అబ్బో నాతిట్లు పూర్తవ్వకముందే ఇల్లు చేరుకున్నానే... అబ్బే 2.30 అయ్యింది. తొందరగానే తగలడ్డాం. ఏం వండిందో ఏమో? కాస్త రెండు చెంబుల నీళ్లు ఒంటిమీద పోసుకుని రావాలి. అబ్బో టమాటా పప్పు, వంకాయ కొత్తిమెర కారం,సాంభార్, ఫేవరెట్ ఆవకాయ... గడ్డ పెరుగు. శెహభాష్.

అమ్మయ్య... ప్రాణం కాస్త కుదుట పడింది. ఒక్క దమ్ము వెలిగిస్తే మజాగా ఉంటుంది.


సమయం 3.30 పాపం ఆ బండి ఆయన ఇలా అందరినీ డ్రాప్ చేస్తూ ఆయనెప్పుడు ఇల్లు చేరతాడో? ఆయనెప్పుడు తింటాడో? Happysu సోమవారం మద్యాహ్నం ప్రెసెంటేషన్ రెడీ అయిపోయింది, లేకపోతే బాసుతో సైతం నేనూ పరుగులెత్తాల్సి వచ్చేది. అయినా ఆయన మాత్రం కావాలని ఆదివారం రమ్మన్నాడా? ప్రెషర్ అలాంటిది. ఆయన ఎక్స్పీరియన్స్ ముందు మనమెంత? ఆ కిషోర్ కుమార్ పాట చాలా బాగుంది. మళ్లీ, మళ్లీ గుర్తొస్తోంది. కనీసం ఆ మాత్రం కాలక్షేపమైనా లేకపోతే డ్రైవర్ చిరాకెత్తిపోడు. పాపం అదే ఏ.సీలో వాళ్లూ రోజూ తిరుగుతున్నారు, ఎంత కష్టమో? పాపం చర్చిదగ్గర ప్రార్ధన చేసుకుంటుంటే ఎంత తప్పుగా అనుకున్నాను. మనం చేసే భజనలకి వాళ్లెప్పుడన్నా అలా అనుకున్నారా? మూడు రోజులకో పూజచేసి మనం ఊదర గొట్టెయ్యమూ. మంచినీళ్ల కోసం పైపులైను వేసేవాడు తవ్వక చస్తాడా? మనకు ముందే తెలిసిన ఆఫీసు పనిని సరిగ్గా ప్లాన్ చేస్కోలేదు. ఇంత పెద్ద ఊరికి కావాల్సిన నీళ్లు ప్లాన్ చెయ్యడం అంత సులభమా? ఎంత శ్రమ పడితే వాళ్లు ఈ స్థాయికొచ్చారు. అబ్బా... భుక్తాయాసంగా ఉంది. పాపం నాకు వేడి,వేడి అన్నం వడ్డించి... నేను తిన్నాక తను తిని, అన్నీ కడుక్కుంటోంది. డామిడ్... నేను ఉదయం సరైన టైముకి లేవక, వీళ్లందరినీ ఇన్ని మాటలు అనుకోవడం తప్పుగదూ...
ఓసి నీయమ్మ కడుపుమాడ, జానెడు లేవు... బారెడు మనిషి ఎన్ని తప్పులు చేయించావే. కడుపా... నీకు సలాం.

చాకిరేవు-01

వారం,వారం "చాకిరేవు" అనే శీర్షిక పేరుమీద నేటి కాలానికనుగుణంగా ఉన్న సామాజిక విషయాలపై నా శైలిలో విశ్లేషణ చేద్దామని నిర్ణయించాను. తళ,తళలాడే స్వచ్చమైన ఆలోచనలకోసం మేధోమదనం చెయ్యడమే "చాకిరేవు" ముఖ్యోద్దేశం. ఇందులో బాబాయ్, అబ్బాయ్ అనే రెండు పాత్రలుంటాయి. ముఖ్యంగా యువతనుద్దేశించి సాగే ఈ శీర్షికలో మంచి ఆలోచనలు జనిస్తే నా ఈ ప్రయత్నానికి ప్రయోజనం చేకూరినట్లే... బాబాయ్ అంతగా చదువుకోకపోయినా జీవితాన్ని చదివిన వ్యక్తి, కష్టపడి ఎదిగిన వ్యక్తి. అబ్బాయ్ తొందరపాటు స్వభావం ఉన్నవాడు, పైగా బాబాయ్ అంటే ఒక పెద్ద నస... అనేదే అతని భావం. కానీ ఆయనింట్లో ఉండి చదుకుంటూండడం వల్ల తప్పనిసరై గౌరవం ఇస్తూ ఉంటాడు.అందులో భాగంగా, ఈరోజు సోషల్ మీడియాపై "చాకిరేవు-01" రాసాను. మిత్రులంతా చదివి సలహాలు, సూచనలు అందజేయగోరుతున్నాను.
కె.కె.//చాకిరేవు-01//
**************
"ఏరా అబ్బాయ్ ఎక్కడికో అడావిడిగా బయల్దేరినట్టున్నావ్, టిపినికూడా సేసినట్టులేదు. అంత యమర్జంటుగా ఎందాకో?" అన్నాడు బాబాయ్ చదువుతున్న తెలుగు పేపర్ కాస్త పక్కనబెడుతూ...
ముసిలోడికి అన్నీ కావాలి అని మనసులోనే తిట్టుకుంటూ,
"నిజంగానే చాలా అర్జంటు పని బాబాయ్. ఇదొక సంచలనం, ఇదొక విప్లవం, యావద్భారతదేశం గర్వించదగ్గ రోజు. ఎందుకంటే సోషల్ మీడియాలైన ఫేస్ బుక్, ట్విట్టెర్, వాట్సప్, లింకడిన్ లాంటి అన్నింటిమీద వేటు వెయ్యాలని ప్రభుత్వమ్మీద ఒత్తిడి తేవాలని నిర్ణయించాం. మొదట మా కాలేజీతో ప్రారంభించి, తర్వాత జిల్లా మొత్తం, ఆ తర్వాత రాష్ట్రం మొత్తం, ఆ పై తర్వాత దేశం మొత్తం మాతో కలిసేలా మా పోరాటం సాగించాలని నిర్ణయించాం. స్టూడెంట్ యూనియన్ లీడర్ గా నా పేరు దేశమ్మొత్తం మారుమోగిపోతుంది. " అని అత్యుత్సాహంగా చెప్పాడు అబ్బాయ్.
"అబ్బో సాలా పెద్ద పనే... ఇంతకీ ఇయన్నీ ఇంత అర్జంటుగా ఎందుకు మూసియ్యాలో?" అన్నాడు బాబాయ్.
"రోజూ పేపర్ మూడు గంటలసేపు, కూడబలుక్కుని మరీ చదివేస్తుంటావ్. టీవీని గంటలు,గంటలు చూసేస్తున్నావ్. అయినా ఎందుకని అడుగుతున్నావ్ అంటే నాకు నవ్వొస్తోంది. వార్తలు చదవడమంటే బొమ్మలు చూడ్డం కాదు బాబాయ్, అర్ధం చేసుకోవాలి." అన్నాడు అబ్బాయ్.
"అది సరేలే, నేను ఎలా సదివితే నీకెందుగ్గానీ... ఇంతకీ నీకొచ్చిన ఇబ్బందేటో, అది సెప్పు." అన్నాడు బాబాయ్ తాపీగా.
" ఈ మద్య మా క్లాస్ మేట్ ఒక అమ్మాయి... చాలా బాగా పాటలు పాడుతుందిలే, ఫేస్ బుక్ లో ఒక రాస్కెల్ ఇచ్చిన ప్రకటనచూసి సినిమాలో చాన్స్ ఇస్తాడని వెళ్తే, వాడు చెయ్యి పట్టుకున్నాడు. ఎలాగోలా బయట పడింది. హైదరాబాదులో ఒక కాలేజీ స్టూడెంట్ చాటింగ్ చేస్తూ ఉంటే, 18 యేళ్ల అమ్మాయినని చెప్పి చాటింగ్ చేసింది, తీరా చూస్తే 42 యేళ్ల ముసిల్ది అని తెలిసింది. రాజస్థాన్లో ఒక వ్యక్తిని బిజినెస్ లో పార్టనర్ చేస్తానని 5 లక్షలు కొట్టేసారు. ఉద్యోగాలు ఇస్తానని చెప్పి ఒక ఫేక్ కంపెనీ పెట్టి సుమారు 50 లక్షలు కొట్టేసారు, ముగ్గురు ప్రభుద్దులు. ఇలా చెప్పుకుంటూపోతే ఎన్నో... అయినా ఇవన్నీ నీకు తెలీవులే." అన్నాడు వ్యంగ్యంగా అబ్బాయ్.
"మరీ అంత తీసి పారీకు. నా సెల్ ఫోనులో కూడా ఫేస్ బుక్కూ, టిట్టెరు ఉన్నాయి. నేనూ, రోజూ ఓ పాలి సూసాకే తొంగునేది." అన్నాడు బాబాయ్.
"అదే కదా నా దౌర్భాగ్యం" అన్నాడు అబ్బాయ్ గొణిగినట్లు...
"ఇనపడిందిలే గానీ... నేనో ప్రశ్నేత్తాను, జవాబు సెప్పరా అబ్బాయ్. ఈ రోజు మన బిజినెస్సు రెండేళ్ల కితం ఉన్న 60లచ్చలనించి, ఇయ్యాల 6 కోట్లకి టర్నోవర్ ఎలా పెరిగిందంటావ్?" అన్నాడు బాబాయ్.
"పిన్ని అదృష్టం, లేదా నీకు ఎక్కడో పెద్ద పుట్టుమచ్చ ఉండుంటుంది." అన్నాడు అబ్బాయ్ వెటకారంగా...
"మరియ్యే పిల్ల సేస్టలు, కారు కూతలు అంటే" అన్నాడు బాబాయ్. మళ్లా అతనే ప్రారంభిస్తూ...
"సూడొరేయ్ అబ్బాయ్, తలనొప్పెస్తే ఏసుకునే గొళీకూడా నొప్పి తగ్గించినా నీలో దమ్ముకూడా తగ్గించేస్తది. అన్నిటి కాడ కాస్త మంచి ఉంటది, సెడూ ఉంటది. అది మనం వాడుకునే పద్దతిలో ఉంటది. నేను సేసే ఈ సేపల బిజినెస్సుకి సినీమా యాట్టర్నో, కిరికెట్ ఆడివోడ్నో తెచ్చి సేపలు కొనండోస్ అని సెప్పించలేను. అందుకే పేస్ బుక్కులో ఒక పేపరెట్టాను. అది సూసిన పతోడు మన సాపుకి పోన్ చేసి ఆడ్రు ఇస్తన్నారు. మనం డెలివరీ సేసి డబ్బులు తీసుకుంతన్నాము. ముందు ఒక సాపు మాత్రమే ఉండేది, తరవాత ఒక గొడోన్ పెట్టాము, ఇప్పుడు నాలుగు బోట్లు కొన్నాము. ఇంటింటికీ తిరిగి పోస్టర్లు అంటించినా... ఇంత పెచారం జరిగుండేది కాదు. మరి దీనికేటంటావు." అన్నాడు బాబాయ్. నిర్ఘాంత పోయాడు అబ్బాయ్.
"అంటే నేను చెప్పిన ఎక్జాంపుల్స్ సంగతేంటి?" అన్నాడు అబ్బాయ్ ముందుకన్నా కాస్త సౌండు తగ్గించి.
"దానికీ వస్తొన్నాను అబ్బాయ్, ఊ... కంగారు పడమాక."
అసలు కాలేజీకెల్లే పిల్లలకి, సాటింగులు ఎలా సేస్తన్నారు? ఆల్ల అమ్మా,బాబుల్ని పొడువాటి పోను కొనీదాక తినీసి... ఆటిలోని సదువుసెప్పే పంతుల్లమీద ఎదవ జోకులేసుకుంటారు. ఈ ఎదవ సోదంతా సూసే మరో ఎదవ, ఆల్లకి మెల్లగా గేలం ఏస్తాడు. ఇంతకీ ఆయమ్మి అంత పాడగలిగితే అయేయో పాడుతా తీయగా,ఉప్పగా, సప్పగా అని బోల్డు పోటీలవుతున్నాయి. అందులోకెల్తే ఆల్లే సూసుకుంటారు. అయన్నీ ఒగ్గేసి ఆడెవడో కోట్లు పెట్టి సినీమా తీసి ఈవిడసేత పాడిత్తాడా?" అని బాబాయ్ అనేసరికి, అబ్బాయ్ మతికాస్త అదుపుతప్పింది.
"సదువుకోండ్రా అని బడికి పంపిస్తే, అదొగ్గీసి పేమ,దోమ అంటూ ఎదవ సక్కర్లు కొట్టి ఆ తర్వాత ముసల్దని లబో,దిబో మంటే ఆ తప్పు ఎవడిది?"
"ఎవడో ముక్కూ,మొకం తెలీనోడితో బిజినెస్ సేస్తానని బయల్దేరాడంటే ఆడెంత ఎదవో అప్పుడే తెలిసిపోయింది. ఆడు ఇక్కడ కాకపోయినా, ఎక్కడో దగ్గిర దెబ్బయిపోవడం కాయం. ఆ సేతులో ఉన్న 5 లచ్చలు కర్సైపోతే ఆడే కుదురుగా ఉంటాడు."
"ఇక ఉద్యోగాలంటావా, ఆల్లు పనిసెప్పి, సేయించుకుని జీతమిస్తే దాన్నీ ఉజ్జోగమంటారు. అంతేగాని నీకాడ డబ్బులు తీసుకొని ఆడు ఉజ్జోగమివ్వడేమట్రా... అబ్బాయ్. పతోడికి పేనుకింద కూసొని, సంతకాలెట్టే పనే కావాలంటే దొరుకుద్దేటి? అందరు కూసుంటే పంజేసివోడెవడు? అందువల్ల సేత ఆ పొజిషన్ మనం సంపాదించుకోవాల. అప్పుడు పేను గాదు, ఇదిగోరేయ్ అబ్బాయ్ ఏ.సీ.లో దొరుకుద్ది సీటు." అన్నాడు బాబాయ్. అంతే దభీమని కూర్చుండిపోయాడు అబ్బాయి.
"కత్తితో కూరలు కోసుకుని కూరొండి తినొచ్చు, పీకలుకోసి జైల్లో కూసోవొచ్చు. ఏటి సెయ్యాలన్నది మనమే, మరి ఆ మంచి సెడ్డా సూస్కోవాలా. ఏటి? మరంచేత నువ్వేటి సెయ్యాలన్నది నువ్వే సూస్కోవాల." అని అక్కడినించి వెల్లిపోయాడు బాబాయ్.
బుర్ర గోక్కుంటూ కూర్చున్నాడు అబ్బాయ్.

ట్రాఫిక్-గజల్

చిరాకెందుకోయ్... నలుగురితో అడుగులేసి నడవడానికి,
చిరాకెందుకో... ట్రాఫిక్ రూల్స్ పాఠిస్తూ సాగడానికి
.............................................................................................
జుట్టూడుతూ పట్టగా మారిపోతోందా, బొచ్చుకన్న బతుకు విలువ ఎక్కువ కాదా,
చిరాకెందుకోయ్... నెత్తిమీద హెల్మెట్టుని పెట్టడానికి,
.............................................................................................
జోరుగెళ్తే దూరమేమో దగ్గరౌతదా,పొరబాటుతో జీవితమే బుగ్గైపోదా,
చిరాకెందుకోయ్... సహనంతో వాహనాన్ని, నడపడానికి,
.............................................................................................
సెల్ఫోనులో రింగొస్తే అంత ఆత్రమా, సర్కస్సు చేసేందుకు ఇదేమీ చిత్రమా,
చిరాకెందుకోయ్... చిత్తంతో గమ్యాన్ని చేరడానికి
.............................................................................................
మందేసి తొంగుంటే భలే మజాలే, బండెక్కితే పక్కోడికి అదే సజాలే,
చిరాకెందుకోయ్... మనిషిలాగ రహదారిన గడపడానికి,
...............................................................................................
ఇంటికాడ చిరునవ్వుల ఎదురుచూపులు, ఇనలేవులే ఎన్నటికి బెదురుమాటలు,
చిరాకెందుకోయ్... "కోదండ" మాటకి తల ఊపడానికి
==============================================
Date: 26.06.2014

ప్రయాణం-గజల్

అనుభవాలు ఎన్నున్నా, తుదకు మిగిలేవి కొన్నే
అనుబంధా లెన్నున్నా, ఎదను మీటేవి కొన్నే
...........................................................
పడినపుడే బడిగంట, గుర్తు చేసుకోమంట
పరుగులెన్ని పెడుతున్నా, అడుగులు నేర్పేవి కొన్నే
...................................................................
దొరలచెంత చేరినంతనే, మరిచావా మాతృభూమినే
పూటకూళ్లు ఎన్నున్నా, ఆకలి తీర్చేవి కొన్నే
...................................................................
నీ కాలిన ముల్లు విరిగితే, తన కంట్లో నీరు చిమ్మెనా
పరిచయాలు ఎన్నున్నా, స్నేహం పంచేవి కొన్నే
..................................................................
మీ నాన్న చెమట వాసన, మరచిపోకు విమానయాన
జ్ఞాపకాలు ఎన్నున్నా, బోధన చేసేవి కొన్నే
..................................................................
"కోదండ" జీవనయానం, అంతులేని ఓ ప్రయాణం,
వీడుకోలు లెన్నున్నా, బరువైన గుండెలు కొన్నే
===============================
Date: 24.06.2014

గుప్పెడు మల్లెలు-77

1.
కురులు చిక్కగావుంటే,
కొప్పు కుదరడం సులభం,
మంచోడన్నాక...గుర్తింపు సహజం
2.
చెప్పేదెప్పుడూ తెలిసిందేగా,
వినడం మొదలెట్టు... సామిరంగా,
ఒక్క విషయమైనా తెలుస్తుంది...నీ మీదొట్టు. 
3.
ఒంటి సత్తువ తగ్గిందంటే,
ఉండదులే పెదవిమోహం,
కట్టె కాల్తున్నా... చావదులే పదవిదాహం.
4.
సృజనశక్తి నశిస్తే,భజనపాటే శరణ్యం,
రోజూ నువు కొత్తగా పుట్టకపోతే,
నీ ఉన్నతి అన్నది శూన్యం.
5.
తంబాకు నోటికి, జిలేబి సహిస్తుందా?
పెడమాటలు వినే చెవికి,
ప్రియసూక్తి రుచిస్తుందా.
6.
పెరిగిన జుట్టుకి, పెట్టిన విగ్గుకి
తేడా గుర్తించడం ఏమంత కష్టం,
కళ్లలోకి చూడు,తాత్పర్యం స్పష్టం.
7.
పదార్ధాల కల్తీ పాడుచేసేది దేహాన్నే,
పడకండిరా యువతా! మత్తులో...
పూర్తిగా ఆర్పేస్తుంది దేశాన్నే
8.
నటించే చిరునగవుల కన్నా,
నయం సుమా కసిరే బెత్తం,
మాట కాదు... మనసు చూడరా నేస్తం.
9.
అందమైన చందమామది,
మచ్చనెందుకు వెదుకుతున్నావ్?
చచ్చేటంత చిరాకుతో, బ్రతికి ఏం సాధిస్తావ్.
10.
కుక్కలు విస్తరికై కుమ్ముకుంటున్నాయ్,
పదవికోసం నాయకుడొకడు...
'చీ'అంటే అవి పోతాయ్, ఏమనాలో ఇపుడు.
==========================
Date: 17.06.2014

గుప్పెడు మల్లెలు-76

1.
భయమెందుకోయ్,బ్రతుకంటే
బయటికంపేదెవ్వడు,
బతికుండగా నిన్ను
2.
మధువిచ్చి దీవించాడు దేవుడు,
మహాప్రేమ మనిషంటే,
రోదిస్తున్నాడు,మంచినీళ్లబదులు వాడేస్తుంటే
3.
జాలిపడే విషయం ఏంటంటే,
గాలివాటం మనం మార్చలేం,
తెలివైనోడికే తెలుస్తుంది దాన్ని వాడుకోవడం
4.
నీకు గుర్తుపట్టడం తెలిస్తే,
పక్కనున్నోడి ప్రతిభని...
నీ ప్రతిభ తెలుస్తుంది,ఎవ్వరైనా కొలిస్తే
5.
తప్పదులే... అప్పుజేసైనా
ఆర్భాటంగా చేస్కోవాలి,
పెళ్లి,చావు పదిసార్లు రావుగా
6.
నీ అనుమతిలేకుండా,
చిన్నబుచ్చేదేదీలేదు,నిను లోకంలో
బాల్యంలోనే బలమొస్తుందోయ్ శోకంలో
7.
చీకటిని,మరో చీకటి తొలగిస్తుందా?
ఎవడో 'చీ' అన్నాడని,పేచీపడకు,
ప్రేమే గెలుస్తుందోయ్ కడకు
8.
విజ్ఞానికే హద్దులు... ఊహలకుంటాయా?
నువు వినని కధలున్నాయ్, నీలో
విను... నిజాలవ్వక ఊరుకుంటాయా?
9.
సివరాకరికి సివాలెత్తేది,
ఆడెవడో తిడితే కాదు,
మనోడు... అన్నోడు, మాట్టాడకుంటేనే
10.
నిరీక్షణ బాధిస్తుంది,
మరిచిపోవడం వేధిస్తుంది,
కానీ, ఆ గాయం శోధిస్తుంది.
=======================
Date: 13.06.2014