స్వాగతం .....

"మానవతకు హారతి పట్టే మంచి మనుషులందరికీ స్వాగతం..."

Friday, 16 January 2015

గుప్పెడు మల్లెలు-82

1.
ప్రయత్నిస్తాననకు... అది లేనేలేదు,
ఉన్నవి రెండే...
చెయ్యడమో, మానెయ్యడమో
2.
పొరపాటు చేస్తే,
సరిదిద్దుకోవాలిలే...
లేదంటే... అది పొరపాటేలే
3.
ఇరుక్కుని కూర్చోవడమెందుకోయ్,
విసుగొచ్చేవరకూ...
ఆలోచిస్తూ... నిలదొక్కుకునేందుకు
4.
మనసే కఠినం, మన శరీరంలో
మనషులం కదా...
మృదుత్వం ఉండేది చేతుల్లో
5.
ఇరవయ్యేళ్లో,అరవయ్యేళ్లో
ఎన్నాళ్లు బతికి ఏం లాభం?
ఎంతోకొంత గుర్తించకుంటే ఈ ప్రపంచం.
6.
"అది అసాధ్యం" అనేవాడు,
అటువైపుగా రానేరాడు...
ఆ పని నువ్వు చేసేటప్పుడు
7.
కన్నీటి పొరని
కంటికి అంటనివ్వనోడు...
కళ్లముందుదేదీ చూడలేడు.
8.
నీ చాయ ఉండాలి,
నిన్ను నమ్మిన ప్రపంచంలో...
లేదంటే...నువ్వున్నట్లే చీకట్లో
9.
వారాంతం లెక్కలోకి రాదు
వాడేస్తే తప్ప...
ప్రణాళిక లేకుండా
10.
లైఫంటే ఒక కాక్ టైల్,
మిక్స్ చేసుంటాయ్ కష్టాల్, సుఖాల్
లేదంటే నో కిక్ ఎటాల్.
==========================
Date: 15.01.2015

No comments:

Post a Comment